Tilo Zemke

CTO at Staffbase. Alumnus of TU Chemnitz.